Bestel- en leveringsvoorwaarden
 1. Algemeen
  1. De webshop studieboeken van Dekkers Boek&Kantoor (hierna genoemd: Schoolboek.nl ) biedt leermiddelen (studieboeken, readers, cd-rom's, kantoorartikelen, licenties, etc.) te koop aan. Deze webshop is onderdeel van Dekkers Boek&Kantoor B.V.
  2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Schoolboek.nl opdracht geeft leermiddelen te leveren, wordt aangeduid als koper. Er is sprake van een order of bestelling als de koper aan Schoolboek.nl verzoekt leermiddelen te leveren. Na acceptatie van de order of bestelling door Schoolboek.nl is er sprake van een overeenkomst. Schoolboek.nl gaat over tot levering van de bestelling, direct nadat de leermiddelen gereed zijn voor uitlevering. Bij het plaatsen van een bestelling is de koper verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de transactie adequaat te kunnen afhandelen.
  3. Schoolboek.nl heeft in geval van overmacht het recht naar eigen keuze de invoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De koper wordt hiervan op de hoogte gesteld en zonder dat Schoolboek.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
  4. Schoolboek.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde leveringsvoorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  5. Schoolboek.nl conformeert zich aan het Reglement Handelsverkeer zoals opgesteld door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak.
 2. Toepassing algemene voorwaarden
  1. De algemene voorwaarden zijn op alle bestellingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten bij Schoolboek.nl van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24.388.157.
  2. Als de koper een bestelling plaatst, geeft hij daarmee aan de algemene voorwaarden te aanvaarden.
  3. Slechts na toestemming van Schoolboek.nl kan van deze algemene leveringsvoorwaarden worden afgeweken.
  4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden vastgelegd, gelden zowel voor Schoolboek.nl en voor de eventueel in te schakelen tussenpersonen van Schoolboek.nl, als voor de koper.
  5. Op verzoek kan Schoolboek.nl deze leveringsvoorwaarden toesturen.
 3. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en aangegeven in euro's. Voor boeken en sommige readers bedraagt het BTW-tarief 9%. Voor alle andere artikelen (readers, cd-rom's, digitale content) geldt een BTW-tarief van 21%, met uitzondering van sommige readers. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden, zeker als wettelijke bepalingen of het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak hiertoe noodzaken.
  2. Schoolboek.nl behoudt zich het recht voor om prijzen van in het buitenland uitgegeven leermiddelen tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld als er sprake is van fluctuatie van valutakoersen.
  3. De leerlingen van scholen die een overeenkomst met Schoolboek.nl hebben, ontvangen informatie waar de boekenlijsten terug te vinden zijn.
  4. Er worden door Schoolboek.nl geen verwerkingskosten in rekening gebracht.
 4. Verzendkosten
  1. Schoolboek.nl berekent eenmalig verzend- en/of administratiekosten, wanneer de bestelling wordt bezorgd. Indien een levering anders is dan de standaardverzending, kan het bedrag afwijken.
 5. Orderbevestiging
  1. Van iedere bestelling ontvangt de koper van Schoolboek.nl een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
 6. Levering
 7. In principe worden de leermiddelen geleverd vóór aanvang van het studiejaar of studieblok van de betreffende opleiding, tenzij de koper de bestelling niet vroegtijdig aanlevert. Schoolboek.nl garandeert een maximale inspanning de leermiddelen compleet uit te leveren, overmacht of uitzonderingen daargelaten zoals in de gevallen van bijvoorbeeld her- en/of bijdrukken of uitverkochte titels.
  1. Digitale methodes kunnen op diverse manieren aangeleverd worden.
  2. De bestelling kan ook naar de koper verzonden worden. Levering geschiedt alleen in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
  3. Schoolboek.nl behoudt zich het recht voor derden te betrekken bij levering van de leermiddelen.
 8. Reclames en aansprakelijkheid
  1. De koper is verplicht direct na aflevering van de bestelling te onderzoeken of de juiste leermiddelen zijn geleverd.
  2. Voldoet een leermiddel (bijvoorbeeld bij pakfouten, beschadigingen) niet aan de verwachting, dan brengt de koper Schoolboek.nl maximaal tien werkdagen na ontvangstdatum hiervan op de hoogte. Na deze periode is reclamering niet meer mogelijk.
  3. Retourzendingen, met uitzondering van licenties, readers en dictaten, zijn alleen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de leermiddelen. Hierna kunnen leermiddelen niet meer geretourneerd worden. Er worden maximaal 20% retourkosten berekend over de waarde van de retouren.
  4. Retourzending van leermiddelen is uitsluitend mogelijk na toestemming van Schoolboek.nl. Hier zullen 20% retourkosten voor berekend worden, tenzij de retournering het gevolg is van een fout van Schoolboek.nl.
  5. Schoolboek.nl behoudt zich het recht voor te retour gekomen leermiddelen te weigeren, dan wel terug te nemen tegen een prijs die lager is dan de verkoopprijs.
  6. De leermiddelen readers, digitale methodes en dictaten worden niet teruggenomen.
  7. Voor cd-rom's, zowel los als ingestoken in een boek, geldt dat het zegel onder geen enkele voorwaarde verbroken mag zijn indien zij retour gestuurd worden.
  8. Van de koper wordt verwacht dat hij of zij de leermiddelen retour zendt in een deugdelijke verpakking, zodat de leermiddelen onbeschadigd worden ontvangen door Schoolboek.nl.
  9. De verzendkosten van het retourneren van leermiddelen zijn voor rekening van de koper, behalve als sprake is van een misdruk, pakfout, beschadiging of een interne verwerkingsfout. Via het aangegeven antwoordnummer kunnen leermiddelen via PostNL geretourneerd worden en ontvangt de koper een verzendbewijs.
 9. Betaling
  1. Betaling geschiedt aan Dekkers Boek&Kantoor B.V.
  2. Contante betaling is niet mogelijk bij een bestelling via Schoolboek.nl.
  3. Bij machtiging zal de afschrijving van het aankoopbedrag ca. 1 week na uw bestelling en voor de levering van de leermiddelen van uw betaalrekening plaatsvinden. De koper draagt ten tijde van de afschrijving zorg voor voldoende saldo.
  4. Voor verzending via PostNL worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
  5. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum (dit geldt voor betalingen via factuur werkgever/instelling), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
  7. Schoolboek.nl behoudt zich het recht voor achterstallige betalingen te verrekenen.
  8. Schoolboek.nl verplicht zich in het geval van creditering aan de koper, de creditering binnen een (1) maand te verwerken en betaalbaar te stellen aan de koper.
  9. Gespreide betaling kan (in uitzonderingsgevallen) uitsluitend plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van Schoolboek.nl. Een deel wordt dan direct voldaan bij de bestelling. Schoolboek.nl is gerechtigd over het uitstaande bedrag extra kosten te rekenen. De koper kan voorafgaand aan een bestelling dit aanvragen via het zenden van een e-mail naar onze klantenservice.
  10. In geval van bestelling kan verkoper van koper vooruitbetaling vorderen ter grootte van het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met de verwachte bijkomende kosten.
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. De geleverde folio leermiddelen blijven eigendom van Schoolboek.nl, totdat alle vorderingen door de koper volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat echter over op de koper op het moment van levering. Koper heeft recht op gebruik van digitale content na betaling.
 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Schoolboek.nl geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
  2. Schoolboek.nl garandeert niet dat de aan de koper geleverde leermiddelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht.
 13. Privacy / AVG
  1. Algemeen
   1. Schoolboek.nl respecteert de privacy van alle bezoekers op haar site en behandelt persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk.
   2. Schoolboek.nl verstrekt de gegevens van de koper slechts aan derden, indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren en uitleveren van een bestelling.
   3. Schoolboek.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
   4. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Bij Schoolboek.nl worden diverse persoonsgegevens van u (en uw relaties) verwerkt. Dit is noodzakelijk om u opdrachten (bijvoorbeeld mailingen) goed te kunnen verwerken. Schoolboek.nl zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van u in het kader van de uitvoering en zal de persoonsgegevens niet aan een derde verstrekken, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van u in het kader van de uitvoering of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Schoolboek.nl draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, tenzij u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  2. Praktisch
   1. Aan de plichten die uit de AVG voortkomen, hanteert Schoolboek.nl de volgende acties:
   2. - bewustwording en training eigen personeel; - toegang tot de persoonsgegevens minimaliseren; - geheimhouding van de persoonsgegevens te verzekeren; - persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies.
  3. Organisatorisch
  4. Schoolboek.nl zal in overeenstemming met de geldende (wettelijke) regels de beveiliging van de persoonsgegevens waarborgen (aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de risico's die de verwerking met zich brengt, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend en redelijk is) en daartoe (passende) technische en organisatorische maatregelen treffen, om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen. Zo communiceren onze online applicaties standaard via het https protocol, met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Is er een geautoriseerde toegang tot de applicaties om toegang tot bedrijfsgevoelige data te beperken. En onze gecontroleerde IT omgeving wordt constant op een hoog niveau gehouden. Schoolboek.nl heeft bij de verwerking van de persoonsgegevens de mogelijkheid om, met schriftelijke toestemming van u, sub-bewerkers in te schakelen. Verplichte afspraken zijn gemaakt tot betrekking van opslag en verwerking van persoonsgegevens met onder andere eigen IT dienst verleners, datacenters en vaste sub-bewerker. Afspraken met betrekking tot een beveiligingsincident waarbij (uw) persoonsgegevens betrokken zijn. Schoolboek.nl zal alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. En zal alle medewerking verlenen aan u om het beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan onze eventuele wettelijke meldplicht.
 14. Communicatie
 15. Schoolboek.nl is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending (zowel ten gevolge van het gebruik van Internet als van ieder ander communicatiemiddel) van bestelgegevens en mededelingen in het verkeer tussen koper en Schoolboek.nl en/of in het verkeer tussen Dekkers en derden.
 16. Uitsluiting precedentwerking
 17. Wanneer door Schoolboek.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Schoolboek.nl deze voorwaarden soepel toepast.
 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op overeenkomsten gesloten tussen Schoolboek.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met bijzondere aandacht voor de consumentenwetgeving.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
  3. Alle voornoemde artikelen zijn met behoud van de wetten en regels zoals vastgelegd in Europa en gelden voor leveringen binnen Nederland.